skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans

Lesage, Suzanne ; Patin, Etienne ; Condroyer, Christel ; Leutenegger, Anne-Louise ; Lohmann, Ebba ; Giladi, Nir ; Bar-Shira, Anat ; Belarbi, Soraya ; Hecham, Nassima ; Pollak, Pierre ; Ouvrard-Hernandez, Anne-Marie ; Bardien, Soraya ; Carr, Jonathan ; Benhassine, Traki ; Tomiyama, Hiroyuki ; Pirkevi, Caroline ; Hamadouche, Tarik ; Cazeneuve, Cécile ; Basak

Human molecular genetics, 15 May 2010, Vol.19(10), pp.1998-2004 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2083 ; PMID: 20197411 Version:1 ; DOI: 10.1093/hmg/ddq081

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans

Lesage, Suzanne ; Patin, Etienne ; Condroyer, Christel ; Leutenegger, Anne - Louise ; Lohmann, Ebba ; Giladi, Nir ; Bar - Shira, Anat ; Belarbi, Soraya ; Hecham, Nassima ; Pollak, Pierre ; Ouvrard - Hernandez, Anne - Marie ; Bardien, Soraya ; Carr, Jonathan ; Benhassine, Traki ; Tomiyama, Hiroyuki ; Pirkevi, Caroline ; Hamadouche, Tarik ; Cazeneuve, Cécile ; Basak, A. Nazli ; Hattori, Nobutaka ; Dürr, Alexandra ; Tazir, Meriem ; Orr - Urtreger, Avi ; Quintana - Murci, Lluis ; Brice, Alexis ; Agid, Y ; Bonnet, A. - M ; Borg, M ; Brice, A ; Broussolle, E ; Damier, Ph ; Destée, A ; Dürr, A ; Durif, F ; Lohmann, E ; Martinez, M ; Penet, C ; Pollak, P ; Rascol, O ; Tison, F ; Tranchant, C ; Troiano, A ; Vérin, M ; Viallet, F ; Vidailhet, M

Human Molecular Genetics, 2010, Vol. 19(10), pp.1998-2004 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddq081

Toàn văn sẵn có

3
Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans

Lesage, S. ; Patin, E. ; Condroyer, C. ; Leutenegger, A. L. ; Lohmann, E. ; Giladi, N. ; Bar-Shira, A. ; Belarbi, S. ; Hecham, N. ; Pollak, P. ; Ouvrard-Hernandez, A. M. ; Bardien, S. ; Carr, J. ; Benhassine, T. ; Tomiyama, H. ; Pirkevi, C. ; Hamadouche, T. ; Cazeneuve, C. ; Basak, A. N. ; Hattori, N. ; Durr, A. ; Tazir, M. ; Orr-Urtreger, A. ; Quintana-Murci, L. ; Brice, A.

Human Molecular Genetics, 05/15/2010, Vol.19(10), pp.1998-2004 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddq081

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans

Lesage, Suzanne ; Patin, Etienne ; Condroyer, Christel ; Leutenegger, Anne-Louise ; Lohmann, Ebba ; Giladi, Nir ; Bar-Shira, Anat ; Belarbi, Soraya ; Hecham, Nassima ; Pollak, Pierre ; Ouvrard-Hernandez, Anne-Marie ; Bardien, Soraya ; Carr, Jonathan ; Benhassine, Traki ; Tomiyama, Hiroyuki ; Pirkevi, Caroline ; Hamadouche, Tarik ; Cazeneuve, Cécile ; Basak, A Nazli

Human Molecular Genetics, 15 May 2010, Vol.19(10), pp.1998-2004 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddq081

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...