skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The computationalist reformulation of the mind-body problem

Marchal, Bruno

Progress in Biophysics and Molecular Biology, Sept, 2013, Vol.113(1), p.127(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0079-6107

Toàn văn sẵn có

2
The computationalist reformulation of the mind-body problem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The computationalist reformulation of the mind-body problem

Marchal, Bruno

Progress in Biophysics and Molecular Biology, 9/2013, Vol.113(1), pp.127-140 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00796107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2013.03.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The computationalist reformulation of the mind-body problem

Marchal, Bruno

Progress in biophysics and molecular biology, September 2013, Vol.113(1), pp.127-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-1732 ; PMID: 23567157 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2013.03.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The computationalist reformulation of the mind-body problem

Marchal, Bruno

Progress in Biophysics and Molecular Biology, September 2013, Vol.113(1), pp.127-140 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0079-6107 ; E-ISSN: 1873-1732 ; DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2013.03.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...