skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating factors that influence social presence and learning outcomes in distance higher education

Kim, Jungjoo ; Kwon, Yangyi ; Cho, Daeyeon

Computers & Education, 2011, Vol.57(2), pp.1512-1520 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2011.02.005

Toàn văn sẵn có

2
Investigating factors that influence social presence and learning outcomes in distance higher education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating factors that influence social presence and learning outcomes in distance higher education

Kim, Jungjoo ; Kwon, Yangyi ; Cho, Daeyeon

Computers & Education, 9/2011, Vol.57(2), pp.1512-1520 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.02.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating Factors that Influence Social Presence and Learning Outcomes in Distance Higher Education

Kim, Jungjoo ; Kwon, Yangyi ; Cho, Daeyeon

Computers & Education, September 2011, Vol.57(2), p.1512 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2011.02.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...