skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a 'pig cycle' in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages.(Report)

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, March, 2018, Vol.200, p.227 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a 'pig cycle' in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages.(Report)

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, March, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a 'pig cycle' in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages.(Report)

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, 2018, Vol.200, p.227 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a 'pig cycle' in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages.(Report)

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

5
Is there a ‘pig cycle’ in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a ‘pig cycle’ in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages (Book review)

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social Science & Medicine, 03/2018, Vol.200, C, pp.227-237 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a 'pig cycle' in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social science & medicine (1982), March 2018, Vol.200, pp.227-237 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 29425902 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a ‘pig cycle’ in the labour supply of doctors? How training and immigration policies respond to physician shortages

Chojnicki, Xavier ; Moullan, Yasser

Social science & medicine, March 2018, Vol.200, pp.227-237 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0037-7856 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2018.01.038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...