skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships

Van Ryzin, Mark J. ; Dishion, Thomas J.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, June 2013, Vol.54(6), pp.661-669 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships

Van Ryzin, Mark J ; Dishion, Thomas J

Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, June 2013, Vol.54(6), pp.661-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-7610 ; PMID: 23130651 Version:1 ; DOI: 10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships

Van Ryzin, Mark J. ; Dishion, Thomas J.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2013, Vol.54(6), p.(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9630 ; DOI: 10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

4
From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships: Coercive joining and young adult violence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships: Coercive joining and young adult violence

Van Ryzin, Mark J. ; Dishion, Thomas J.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 06/2013, Vol.54(6), pp.661-669 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Antisocial Behavior to Violence: A Model for the Amplifying Role of Coercive Joining in Adolescent Friendships

Van Ryzin, Mark J ; Dishion, Thomas J

Journal of Child Psychology and Psychiatry, June 2013, Vol.54(6), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...