skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retailing without stores an examination of catalog shoppers

Lumpkin, James R; Hawes, Jon M

Journal of business research [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

2
Retailing without stores: An examination of catalog shoppers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retailing without stores: An examination of catalog shoppers

Lumpkin, James R. ; Hawes, Jon M.

Journal of Business Research, 4/1985, Vol.13(2), pp.139-151 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(85)90036-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retailing without stores: An examination of catalog shoppers

Lumpkin, James R ; Hawes, Jon M

Journal of Business Research, 1985, Vol.13(2), pp.139-151 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/0148-2963(85)90036-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retailing Without Stores: An Examination of Catalog Shoppers

Lumpkin, James ; Hawes, Jon

Journal of Business Research, Apr 1985, Vol.13(2), p.139 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...