skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design.(Report)

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadege ; Eynard, Benoit

International Journal of Human - Computer Studies, Jan, 2013, Vol.71(1), p.110(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1071-5819

Toàn văn sẵn có

2
A situation model to support awareness in collaborative design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit

International Journal of Human-Computer Studies, 1/2013, Vol.71(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit

International Journal of Human - Computer Studies, January 2013, Vol.71(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoît

International Journal of Human-Computer Studies, 07 January 2013, Vol.71(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...