skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES ON THE CARIBBEAN ESSAY FROM AN ARCHIPELAGIC PERSPECTIVE (KAMAU BRATHWAITE, EDOUARD GLISSANT AND ANTONIO BENITEZ ROJO).(Ensayo literario)

Bonfiglio, Florencia

Caribbean Studies, 2015, Vol.43(1), p.147(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-6533

Toàn văn sẵn có

2
Notes on the Caribbean Essay from an Archipelagic Perspective (Kamau Brathwaite, Édouard Glissant and Antonio Benítez Rojo)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the Caribbean Essay from an Archipelagic Perspective (Kamau Brathwaite, Édouard Glissant and Antonio Benítez Rojo)

Bonfiglio, Florencia

Caribbean Studies, 2015, Vol.43(1), pp.147-173 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1940-9095 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crb.2015.0010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...