skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China

Zhang, Chen ; Lai, Shiyu ; Gao, Xueping ; Xu, Liping

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(19), pp.14971-14982 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4706-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China

Zhang, Chen ; Lai, Shiyu ; Gao, Xueping ; Xu, Liping

Environmental Science and Pollution Research International, Oct 2015, Vol.22(19), pp.14971-14982 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4706-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China.(Report)

Zhang, Chen ; Lai, Shiyu ; Gao, Xueping ; Xu, Liping

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(19), p.14971(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

4
Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China

Zhang, Chen ; Lai, Shiyu ; Gao, Xueping ; Xu, Liping

Environmental Science and Pollution Research, 10/2015, Vol.22(19), pp.14971-14982 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-015-4706-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impacts of climate change on water quality in a shallow reservoir in China

Zhang, Chen ; Lai, Shiyu ; Gao, Xueping ; Xu, Liping

Environmental science and pollution research international, October 2015, Vol.22(19), pp.14971-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 26002367 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4706-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...