skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.)

The Electronic Library, 01 December 2003, Vol.21(6), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470310509207

Toàn văn sẵn có

2
Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.)20033Duncan J. McKay. Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.) . London: Europa 2003. 114 pp., ISBN: 0‐85142‐464‐3 15.99 pounds Soft cover
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.)20033Duncan J. McKay. Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.) . London: Europa 2003. 114 pp., ISBN: 0‐85142‐464‐3 15.99 pounds Soft cover

Calvert, Philip

The Electronic Library, 12/2003, Vol.21(6), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470310509207

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...