skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, Mar 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2015.30.1.29

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav N. ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, 1 March 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 1225651X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving multilateralism in a higgledy-piggledy trading system

Jovanović, Miroslav N; Damnjanović, Jelena

Journal of economic integration, 2015, Vol.30(1), pp. 29-65 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav N. ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, 1 March 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 1225651X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav N. ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, 1 March 2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 1225651X

Toàn văn sẵn có

6
Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav N ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, 3/15/2015, Vol.30(1), pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1225-651X ; E-ISSN: 1976-5525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11130/jei.2015.30.1.29

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...