skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From children to adults: motor performance across the life-span

Leversen, Jonas S R ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e38830 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22719958 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span.(Research Article)

Leversen, Jonas S. R. ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PLoS ONE, June 18, 2012, Vol.7(6), p.e38830 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span.(Research Article)

Leversen, Jonas S. R. ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PLoS ONE, June 18, 2012, Vol.7(6), p.e38830 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span

Leversen, Jonas ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PLoS ONE 2012, 7(6) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span

Leversen, Jonas ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PLoS ONE 2012, 7(6) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span

Leversen, Jonas S. R ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur; Maurits, Natasha M. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830 ; PMCID: 3377693 ; PMID: 22719958

Toàn văn sẵn có

7
From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span

Leversen, Jonas S. R. ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur; Maurits, Natasha M.

PLoS ONE, 6/18/2012, Vol.7(6), p.e38830 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span

Leversen, Jonas ; Haga, Monika ; Sigmundsson, Hermundur

PLoS One, Jun 2012, Vol.7(6), p.e38830 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From children to adults: motor performance across the life-span

Jonas S R Leversen ; Monika Haga ; Hermundur Sigmundsson

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(6), p.e38830 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038830

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...