skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Jocelyne Cesari When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and the United States: New York: Palgrave/Macmillan, 2006, 280 pp

Özdalga, Elisabeth

Acta Sociologica, March 2008, Vol.51(1), pp.80-81 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/00016993080510010505

Toàn văn sẵn có

2
Book Review: Jocelyne Cesari When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and the United States: New York: Palgrave/Macmillan, 2006, 280 pp (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Jocelyne Cesari When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and the United States: New York: Palgrave/Macmillan, 2006, 280 pp (Book review)

Özdalga, Elisabeth

Acta Sociologica, 03/2008, Vol.51(1), pp.80-81 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00016993080510010505

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...