skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear and Clean: The Fixed Effects of the Liberal Peace

Oneal, John R. ; Russett, Bruce

International Organization, Spring, 2001, Vol.55(2), p.469 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8183

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear and Clean: The Fixed Effects of the Liberal Peace

Oneal, John R.; Russett, Bruce

International Organization, 2001, Vol.55(2), pp.469-485 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1162/00208180151140649

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear and clean: The fixed effects of the liberal peace

Oneal, John ; Russett, Bruce

International Organization, Spring 2001, pp.469-485 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1162/00208180151140649

Toàn văn sẵn có

4
Clear and Clean: The Fixed Effects of the Liberal Peace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear and Clean: The Fixed Effects of the Liberal Peace

Oneal, John R. ; Russett, Bruce

International Organization, 2001, Vol.55(2), pp.469-485 [Tạp chí có phản biện]

MIT Press (via CrossRef)

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/00208180151140649

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...