skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara ; Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(17), pp.7765-7775 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites.(Environmental Biotechnology)(Report)

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara Bernardes ; De Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, Sept, 2016, Vol.100(17), p.7765(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites.(Environmental Biotechnology)(Report)

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara Bernardes ; De Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(17), p.7765(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara ; De Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, Sep 2016, Vol.100(17), pp.7765-7775 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

5
Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara Bernardes ; De Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, 9/2016, Vol.100(17), pp.7765-7775 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara Bernardes ; De Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied microbiology and biotechnology, September 2016, Vol.100(17), pp.7765-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 27188779 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...