skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment

Copat, Chiara ; Grasso, Alfina ; Fiore, Maria ; Cristaldi, Antonio ; Zuccarello, Pietro ; Signorelli, Salvatore Santo ; Conti, Gea Oliveri ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, May 2018, Vol.115, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 29510219 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment.(Report)

Copat, Chiara ; Grasso, Alfina ; Fiore, Maria ; Cristaldi, Antonio ; Zuccarello, Pietro ; Signorelli, Salvatore Santo ; Conti, Gea Oliveri ; Ferrante, Margherita

Food and Chemical Toxicology, 2018, Vol.115, p.13 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0278-6915 ; DOI: 10.1016/j.fct.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

3
Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment

Copat, Chiara ; Grasso, Alfina ; Fiore, Maria ; Cristaldi, Antonio ; Zuccarello, Pietro ; Signorelli, Salvatore Santo ; Conti, Gea Oliveri ; Ferrante, Margherita

Food and Chemical Toxicology, 05/2018, Vol.115, C, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02786915 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment

Copat, Chiara ; Grasso, Alfina ; Fiore, Maria ; Cristaldi, Antonio ; Zuccarello, Pietro ; Signorelli, Salvatore Santo ; Conti, Gea Oliveri ; Ferrante, Margherita

Food and Chemical Toxicology, May 2018, Vol.115, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0278-6915 ; E-ISSN: 1873-6351 ; DOI: 10.1016/j.fct.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...