skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public reporting: consumerism, and patient empowerment

Huckman, Robert S. ; Kelley, Mark A.

The New England Journal of Medicine, Nov 14, 2013, Vol.369(20), p.1875(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public reporting: consumerism, and patient empowerment

Huckman, Robert S. ; Kelley, Mark A.

The New England Journal of Medicine, Nov 14, 2013, Vol.369(20), p.1875(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Reporting, Consumerism, and Patient Empowerment

Huckman, Robert S ; Kelley, Mark A

The New England Journal of Medicine, 2013, Vol.369(20), pp.1875-1877 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1310419

Toàn văn sẵn có

4
Public Reporting, Consumerism, and Patient Empowerment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Reporting, Consumerism, and Patient Empowerment

Huckman, Robert S. ; Kelley, Mark A.

New England Journal of Medicine, 11/14/2013, Vol.369(20), pp.1875-1877 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1310419

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public reporting, consumerism, and patient empowerment

Huckman, Robert S ; Kelley, Mark A

The New England journal of medicine, 14 November 2013, Vol.369(20), pp.1875-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24131139 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1310419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...