skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system.(Report)

Korotkov, Konstantin V. ; Johnson, Tanya L. ; Jobling, Michael G. ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Heroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K. ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J.

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system.(Report)

Korotkov, Konstantin V. ; Johnson, Tanya L. ; Jobling, Michael G. ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Heroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K. ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J.

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System

Korotkov, Konstantin ; Johnson, Tanya ; Jobling, Michael ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim

PLoS Pathogens, Sep 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537366 ; E-ISSN: 15537374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System (Interactions of the T2SS Secretin GspD with GspC)

Korotkov, Konstantin V ; Johnson, Tanya L ; Jobling, Michael G ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J; Kubori, Tomoko (Editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9), p.e1002228 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System

Korotkov, Konstantin V ; Johnson, Tanya L ; Jobling, Michael G ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J; Kubori, Tomoko (editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228 ; PMCID: 3169554 ; PMID: 21931548

Toàn văn sẵn có

6
Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System

Korotkov, Konstantin V. ; Johnson, Tanya L. ; Jobling, Michael G. ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K. ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J.; Kubori, Tomoko

PLoS Pathogens, 9/8/2011, Vol.7(9), p.e1002228 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system

Korotkov, Konstantin V ; Johnson, Tanya L ; Jobling, Michael G ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G J

PLoS pathogens, September 2011, Vol.7(9), pp.e1002228 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7374 ; PMID: 21931548 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system

Konstantin V Korotkov ; Tanya L Johnson ; Michael G Jobling ; Jonathan Pruneda ; Els Pardon ; Annie Héroux ; Stewart Turley ; Jan Steyaert ; Randall K Holmes ; Maria Sandkvist ; Wim G J Hol

PLoS Pathogens, 01 September 2011, Vol.7(9), p.e1002228 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type ll Secretion System

Korotkov K ; Johnson, T ; Jobling, M ; Pruneda, J ; Pardon, E ; Heroux, A ; Turley, S ; Steyaert, J ; Holmes, R ; et Al; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

PLoS Pathogens, 01 September 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...