skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; Franken, K. L. M. C. ; Ottenhoff, Tom H. M.

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis -infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C, Franken ; Ottenhoff, Tom H. M; Neyrolles, Olivier (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989 ; PMCID: 5786301 ; PMID: 29373577

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals.(Research Article)(immunoglobulin A)(immunoglobulin G)(Report)

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C. , Franken ; Ottenhoff, Tom H. M.

PLoS ONE, Jan 26, 2018, Vol.13(1), p.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals.(Research Article)(immunoglobulin A)(immunoglobulin G)(Report)

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C., Franken ; Ottenhoff, Tom H. M.

PLoS ONE, Jan 26, 2018, Vol.13(1), p.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

5
IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C., Franken ; Ottenhoff, Tom H. M.; Neyrolles, Olivier

PLOS ONE, 1/26/2018, Vol.13(1), p.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K L M C, Franken ; Ottenhoff, Tom H M

PloS one, 2018, Vol.13(1), pp.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29373577 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Ottenhoff, Tom

PLoS One, Jan 2018, Vol.13(1), p.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Fekadu Abebe ; Mulugeta Belay ; Mengistu Legesse ; Franken K L M C ; Tom H M Ottenhoff

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(1), p.e0190989 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis-infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; Franken, Kees Lmc ; Ottenhoff, Tom HM

NFR/196397/S50 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1371/journal.pone.0190989

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...