skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: a free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György; Zugaro, Michaël (Editor)

Journal of Neuroscience Methods, 15 September 2006, Vol.155(2), pp.207-16 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0165-0270 ; E-ISSN: 1872-678X ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2006.01.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György

Journal of Neuroscience Methods, 15 September 2006, Vol.155(2), pp.207-216 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2006.01.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaa' L ; Buzsaki, Gyorgy

Journal of Neuroscience Methods, Sept 15, 2006, Vol.155(2), p.207(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-0270

Toàn văn sẵn có

4
Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György

Journal of Neuroscience Methods, 09/2006, Vol.155(2), pp.207-216 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01650270 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.01.017

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: a free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György

Journal of neuroscience methods, 15 September 2006, Vol.155(2), pp.207-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0165-0270 ; PMID: 16580733 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...