skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Isothermal Oxidation of Magnetite to Hematite in Air and Cyclic Reduction/Oxidation Under Carbon Looping Combustion Conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal Oxidation of Magnetite to Hematite in Air and Cyclic Reduction/Oxidation Under Carbon Looping Combustion Conditions

Simmonds, Tegan ; Hayes, Peter C.

Metallurgical and Materials Transactions E, 12/2017, Vol.4(2-4), pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2196-2936 ; E-ISSN: 2196-2944 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40553-017-0111-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal Oxidation of Magnetite to Hematite in Air and Cyclic Reduction/Oxidation Under Carbon Looping Combustion Conditions

Simmonds, Tegan ; Hayes, Peter

Metallurgical and Materials Transactions E, 2017, Vol.4(2), pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2196-2936 ; E-ISSN: 2196-2944 ; DOI: 10.1007/s40553-017-0111-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...