skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human zygotes respond to sperm DNA damage by slowing DNA replication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human zygotes respond to sperm DNA damage by slowing DNA replication

Yoshida, A. ; Sano, K. ; Sakakibara, K. ; Yamada, Y. ; Tanaka, M.

Fertility and Sterility, 09/2014, Vol.102(3), S, p.e97 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00150282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.07.329

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human zygotes respond to sperm DNA damage by slowing DNA replication

Yoshida, A ; Sano, K ; Sakakibara, K ; Yamada, Y ; Tanaka, M

Fertility and Sterility, September 2014, Vol.102(3), pp.e97-e97 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.329

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...