skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHROMIUM(VI) COMPOUNDS/NARAZENIE ZAWODOWE NA ZWIAZKI CHROMU(VI).(PRACA POGLADOWA)(Report)

Skowron, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), p.407(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHROMIUM(VI) COMPOUNDS/NARAZENIE ZAWODOWE NA ZWIAZKI CHROMU(VI).(PRACA POGLADOWA)(Report)

Skowron, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna Pracy, May-June, 2015, Vol.66(3), p.407(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NARAZENIE ZAWODOWE NA ZWIAZKI CHROMU(VI)/OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHROMIUM(VI) COMPOUNDS

Skowron, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), pp.407-427 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00240

Toàn văn sẵn có

4
Nara&#380;enie zawodowe na zwi&#261;zki chromu(VI)<br>Occupational exposure to chromium(VI) compounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narażenie zawodowe na związki chromu(VI)
Occupational exposure to chromium(VI) compounds

Skowroń, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), pp.407-427 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narażenie zawodowe na związki chromu(VI).
Occupational exposure to chromium(VI) compounds

Skowroń, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna pracy, 2015, Vol.66(3), pp.407-27 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 26325053 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational exposure to chromium(VI) compounds

Jolanta Skowroń ; Katarzyna Konieczko

Medycyna Pracy, 01 July 2015, Vol.66(3), pp.407-427 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...