skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach and tool support for assisting users to fill-in web forms with personal information

Winckler, Marco ; Gaits, Vicent ; Vo, Dong-Bach ; Sergio, Firmenich ; Rossi, Gustavo

Proceedings of the 29th ACM international conference on design of communication, 03 October 2011, pp.195-202

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450309363 ; ISBN: 1450309364 ; DOI: 10.1145/2038476.2038515

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach and tool support for assisting users to fill-in web forms with personal information

Winckler, Marco ; Gaits, Vincent ; Vo, Dong-Bach ; Sergio, Firmenich ; Rossi, Gustavo

SIGDOC '11 Proceedings of the 29th ACM international conference on Design of communication, 03 October 2011, pp.195-202

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/2038476.2038515

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...