skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in hepatic fibrosis.(Report)

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in hepatic fibrosis.(Report)

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in hepatic fibrosis.(Report)

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2014/436242 ; PMCID: 3980865 ; PMID: 24779010

Toàn văn sẵn có

5
Autophagy in Hepatic Fibrosis
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014, Vol.2014, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

6
Direction finding using a biaxial particle-velocity sensor
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direction finding using a biaxial particle-velocity sensor

Song, Yang ; Wong, Kainam Thomas ; Li, Yiulung

Journal of Sound and Vibration, 03/2015, Vol.340, C, pp.354-367 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0022460X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2014.11.027

Toàn văn sẵn có

7
Effect of solvent and temperature on the photoluminescent properties of Ag(I) complexes base on two different flexibility imidazole functionalized benzoic acid linkers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of solvent and temperature on the photoluminescent properties of Ag(I) complexes base on two different flexibility imidazole functionalized benzoic acid linkers

Song, Yang ; Fan, Ruiqing ; Gao, Song ; Wang, Xinming ; Wang, Ping ; Yang, Yulin ; Wang, Yulei

Inorganic Chemistry Communications, 03/2015, Vol.53, C, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13877003 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2015.01.004

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in hepatic fibrosis

Song, Yang ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Tao, Lichan ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed research international, 2014, Vol.2014, pp.436242 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2314-6141 ; PMID: 24779010 Version:1 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direction finding using a biaxial particle-velocity sensor

Song, Yang ; Wong, Kainam Thomas ; Li, Yiulung

Journal of Sound and Vibration, 31 March 2015, Vol.340, pp.354-367 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-460X ; E-ISSN: 1095-8568 ; DOI: 10.1016/j.jsv.2014.11.027

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of solvent and temperature on the photoluminescent properties of Ag(I) complexes base on two different flexibility imidazole functionalized benzoic acid linkers

Song, Yang ; Fan, Ruiqing ; Gao, Song ; Wang, Xinming ; Wang, Ping ; Yang, Yulin ; Wang, Yulei

Inorganic Chemistry Communications, March 2015, Vol.53, pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1387-7003 ; E-ISSN: 1879-0259 ; DOI: 10.1016/j.inoche.2015.01.004

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Yang Song ; Yingying Zhao ; Fei Wang ; Lichan Tao ; Junjie Xiao ; Changqing Yang

BioMed Research International, 01 January 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Yang, Song ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...