skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990 - 1991 minimum-wage hike

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.232-237 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990-1991 minimum-wage hike.(Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association)

Deere, Donald ; Murphy, Kevin M. ; Welch, Finis

American Economic Review, May, 1995, Vol.85(2), p.232(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990-1991 minimum-wage hike

Deere, Donald ; Murphy, Kevin ; Welch, Finis

The American Economic Review, May 1995, Vol.85(2), p.232 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...