skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exploring expected satiety for common foods with a novel psychophysical methodology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring expected satiety for common foods with a novel psychophysical methodology

Irvine, M.A. ; Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J.

Appetite, 06/2009, Vol.52(3), p.839 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.04.102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring expected satiety for common foods with a novel psychophysical methodology

Irvine, M.A ; Brunstrom, J.M ; Rogers, P.J

Appetite, June 2009, Vol.52(3), pp.839-839 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2009.04.102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...