skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five facets of social presence in online distance education

Sung, Eunmo ; Mayer, Richard E

Computers in Human Behavior, September 2012, Vol.28(5), pp.1738-1747 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five facets of social presence in online distance education.(Report)

Sung, Eunmo ; Mayer, Richard E.

Computers in Human Behavior, Sept, 2012, Vol.28(5), p.1738(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

3
Five facets of social presence in online distance education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five facets of social presence in online distance education

Sung, Eunmo ; Mayer, Richard E.

Computers in Human Behavior, 9/2012, Vol.28(5), pp.1738-1747 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...