skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Rastam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsäter, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran-Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren-Simeoni, Marie-Christine ; De Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Rogé, Bernadette ; Héron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature Genetics, January 2007, Vol.39(1), pp.25-7 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng1933

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Rastam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsater, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran - Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren - Simeoni, Marie - Christine ; De Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Roge, Bernadette ; Heron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature Genetics, Jan, 2007, Vol.39(1), p.25(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Rastam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsater, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran - Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren - Simeoni, Marie - Christine ; De Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Roge, Bernadette ; Heron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature Genetics, Jan, 2007, Vol.39(1), p.25(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Christelle M Durand ; Catalina Betancur ; Tobias M Boeckers ; Juergen Bockmann ; Pauline Chaste ; Fabien Fauchereau ; Gudrun Nygren ; Maria Rastam ; I Carina Gillberg ; Henrik Anckarsäter ; Eili Sponheim ; Hany Goubran-Botros ; Richard Delorme ; Nadia Chabane ; Marie-Christine Mouren-Simeoni ; Philippe De Mas ; Eric Bieth ; Bernadette Rogé ; Delphine Héron ; Lydie Burglen ; Christopher Gillberg ; Marion Leboyer ; Thomas Bourgeron

Nature Genetics, 2006, Vol.39(1), p.25 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng1933

Toàn văn sẵn có

5
Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Rastam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsäter, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran-Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren-Simeoni, Marie-Christine ; de Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Rogé, Bernadette ; Héron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature Genetics, 1/2007, Vol.39(1), pp.25-27 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ng1933

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Rastam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsäter, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran-Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren-Simeoni, Marie-Christine ; De Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Rogé, Bernadette ; Héron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature genetics, January 2007, Vol.39(1), pp.25-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1061-4036 ; PMID: 17173049 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated with autism spectrum disorders.

Durand, Christelle M ; Betancur, Catalina ; Boeckers, Tobias M ; Bockmann, Juergen ; Chaste, Pauline ; Fauchereau, Fabien ; Nygren, Gudrun ; Råstam, Maria ; Gillberg, I Carina ; Anckarsäter, Henrik ; Sponheim, Eili ; Goubran-Botros, Hany ; Delorme, Richard ; Chabane, Nadia ; Mouren-Simeoni, Marie-Christine ; De Mas, Philippe ; Bieth, Eric ; Rogé, Bernadette ; Héron, Delphine ; Burglen, Lydie ; Gillberg, Christopher ; Leboyer, Marion ; Bourgeron, Thomas

Nature Genetics, 2007, Vol.39(1), pp.25-27 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1061-4036 ; ISSN: 1061-4036 ; PMID: 17173049 ; DOI: 10.1038/ng1933

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...