skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Muschei, Ion

CES Working Papers, 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania, the European Union and Russia

Mușchei, Ion

CES Working Papers, 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Ion Muschei

CES Working Papers, 01 March 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...