skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels.(Report)

Chen, Hsiu - Ling ; Su, Huey - Jen ; Guo, Yue - Liang ; Liao, Pao - Chi ; Hung, Chung - Feng ; Lee, Ching - Chang

Science of the Total Environment, The, August 1, 2006, Vol.366(2-3), p.538(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

2
Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels

Chen, Hsiu-Ling ; Su, Huey-Jen ; Guo, Yue-Liang ; Liao, Pao-Chi ; Hung, Chung-Feng ; Lee, Ching-Chang

Science of The Total Environment, 8/2006, Vol.366(2-3), pp.538-548 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.11.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels

Chen, Hsiu-Ling ; Su, Huey-Jen ; Guo, Yue-Liang ; Liao, Pao-Chi ; Hung, Chung-Feng ; Lee, Ching-Chang

The Science of the total environment, 01 August 2006, Vol.366(2-3), pp.538-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 16412497 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels

Chen, Hsiu-Ling ; Su, Huey-Jen ; Guo, Yue-Liang ; Liao, Pao-Chi ; Hung, Chung-Feng ; Lee, Ching-Chang

Science of the Total Environment, 2006, Vol.366(2), pp.538-548 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...