skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US state and local fiscal policies and non‐metropolitan area economic performance: A spatial equilibrium analysis*

Yu, Yihua ; Rickman, Dan S.

Papers in Regional Science, August 2013, Vol.92(3), pp.579-597 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1056-8190 ; E-ISSN: 1435-5957 ; DOI: 10.1111/j.1435-5957.2012.00423.x

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US state and local fiscal policies and non-metropolitan area economic performance: A spatial equilibrium analysis.(Report)

Yu, Yihua ; Rickman, Dan S.

Papers in Regional Science, August, 2013, Vol.92(3), p.579(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1056-8190

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US state and local fiscal policies and non-metropolitan area economic performance a spatial equilibrium analysis

Yu, Yihua; Rickman, Dan S

Papers in regional science : the journal of the Regional Science Association International, 2013, Vol.92(3), pp. 579-597 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1056-8190

Toàn văn không sẵn có

4
US state and local fiscal policies and non-metropolitan area economic performance: A spatial equilibrium analysis*: Fiscal policies and non-metropolitan economic performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US state and local fiscal policies and non-metropolitan area economic performance: A spatial equilibrium analysis*: Fiscal policies and non-metropolitan economic performance

Yu, Yihua ; Rickman, Dan S.

Papers in Regional Science, 04/2012, pp.no-no [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1435-5957.2012.00423.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...