skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Language and Education Policies in Lithuania

Hogan-Brun, Gabrielle ; Ramonienė, Meilutė

Language Policy, 2003, Vol.2(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1023/A:1022933612844

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Language and Education Policies in Lithuania

Hogan-Brun, Gabrielle ; Ramoniene, Meilute

Language Policy, 2003, Vol.2(1), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...