skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I. ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A. ; Ruiter, Niels de ; Butler, Anthony P. H. ; Butler, Philip H.

Journal of Digital Imaging, 2018, Vol.31(1), pp.56-73 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A ; Ruiter, Niels De ; Butler, Anthony P H ; Butler, Philip H

Journal of digital imaging, February 2018, Vol.31(1), pp.56-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1618-727X ; PMID: 28766028 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis.(Report)

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I. ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A. ; Ruiter, Niels De ; Butler, Anthony P. H. ; Butler, Philip H.

Journal of Digital Imaging, Feb, 2018, Vol.31(1), p.56(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0897-1889 ; DOI: 10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis.(Report)

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I. ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A. ; Ruiter, Niels de ; Butler, Anthony P. H. ; Butler, Philip H.

Journal of Digital Imaging, 2018, Vol.31(1), p.56(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0897-1889 ; DOI: 10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

5
A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I. ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A. ; Ruiter, Niels de ; Butler, Anthony P. H. ; Butler, Philip H.

Journal of Digital Imaging, 8/1/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...