skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in orchestra emerges from the causal relationships of movement kinematics

D'Ausilio, Alessandro ; Badino, Leonardo ; Li, Yi ; Tokay, Sera ; Craighero, Laila ; Canto, Rosario ; Aloimonos, Yiannis ; Fadiga, Luciano

PloS one, 2012, Vol.7(5), pp.e35757 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22590511 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Orchestra Emerges from the Causal Relationships of Movement Kinematics (Measuring Leadership in Orchestra)

D'Ausilio, Alessandro ; Badino, Leonardo ; Li, Yi ; Tokay, Sera ; Craighero, Laila ; Canto, Rosario ; Aloimonos, Yiannis ; Fadiga, Luciano; Sirigu, Angela (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e35757 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035757

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Orchestra Emerges from the Causal Relationships of Movement Kinematics

D'Ausilio, Alessandro ; Badino, Leonardo ; Li, Yi ; Tokay, Sera ; Craighero, Laila ; Canto, Rosario ; Aloimonos, Yiannis ; Fadiga, Luciano; Sirigu, Angela (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035757 ; PMCID: 3348913 ; PMID: 22590511

Toàn văn sẵn có

4
Leadership in Orchestra Emerges from the Causal Relationships of Movement Kinematics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Orchestra Emerges from the Causal Relationships of Movement Kinematics

D'Ausilio, Alessandro ; Badino, Leonardo ; Li, Yi ; Tokay, Sera ; Craighero, Laila ; Canto, Rosario ; Aloimonos, Yiannis ; Fadiga, Luciano; Sirigu, Angela

PLoS ONE, 5/9/2012, Vol.7(5), p.e35757 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0035757

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Orchestra Emerges from the Causal Relationships of Movement Kinematics

D'Ausilio, Alessandro ; Badino, Leonardo ; Li, Yi ; Tokay, Sera ; Craighero, Laila ; Canto, Rosario ; Aloimonos, Yiannis ; Fadiga, Luciano

PLoS One, May 2012, Vol.7(5), p.e35757 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035757

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in orchestra emerges from the causal relationships of movement kinematics

Alessandro D'Ausilio ; Leonardo Badino ; Yi Li ; Sera Tokay ; Laila Craighero ; Rosario Canto ; Yiannis Aloimonos ; Luciano Fadiga

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(5), p.e35757 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035757

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...