skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cost of Color: Skin Color, Discrimination, and Health among African-Americans

Monk, Ellis

The American Journal of Sociology, Sep 2015, Vol.121(2), p.396 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/682162

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cost of color: skin color, discrimination and health among African-Americans.(Report)

Monk, Ellis P., Jr.

The American Journal of Sociology, 2015, Vol.121(2), p.396(51) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

3
The Cost of Color: Skin Color, Discrimination, and Health among African-Americans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cost of Color: Skin Color, Discrimination, and Health among African-Americans

Monk, Ellis P.

American Journal of Sociology, 09/2015, Vol.121(2), pp.396-444 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/682162

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cost of Color: Skin Color, Discrimination, and Health among African-Americans

Monk, Ellis P

AJS; American journal of sociology, September 2015, Vol.121(2), pp.396-444 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-9602 ; PMID: 26594713 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...