skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina Yu.

Geosciences, 5/2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Gayaz Khakimzyanov ; Denys Dutykh ; Dimitrios Mitsotakis ; Nina Yu. Shokina

Geosciences, 01 April 2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: 10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Geosciences, 30 April 2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2076-3263 ; E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: 10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...