skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigation of reddening patterns of dune sands — The megabarchans of Al-ghord Lahmar (Khnifiss National Park, South-West of Morocco)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of reddening patterns of dune sands — The megabarchans of Al-ghord Lahmar (Khnifiss National Park, South-West of Morocco)

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohammed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine

CATENA, 03/2018, Vol.162, C, pp.230-244 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03418162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of reddening patterns of dune sands — The megabarchans of Al-ghord Lahmar (Khnifiss National Park, South-West of Morocco)

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohammed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine

Catena, March 2018, Vol.162, pp.230-244 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0341-8162 ; E-ISSN: 1872-6887 ; DOI: 10.1016/j.catena.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of reddening patterns of dune sands -- The megabarchans of Al-ghord Lahmar (Khnifiss National Park, South-West of Morocco).(Report)

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohammed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine

Catena, 2018, Vol.162, p.230 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0341-8162 ; DOI: 10.1016/j.catena.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...