skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the development of the International Political Economy of Brazil

Racy, Joaquim ; Falsarella, Bruno ; Gonçalves, Laura

Nova Economia, Jan/Apr 2015, Vol.25(1), pp.35-58 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0103-6351 ; DOI: 10.1590/0103-6351/1829

Toàn văn sẵn có

2
Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil

Racy, Joaquim Carlos ; Moura Júnior, Álvaro Alves de ; Falsarella, Bruno ; Gonçalves, Laura

Nova Economia, 04/2015, Vol.25(1), pp.35-58 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0103-6351 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/1829

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil

Racy, Joaquim Carlos ; Moura Júnior, Álvaro Alves de ; Falsarella, Bruno ; Gonçalves, Laura

Nova Economia, 01 April 2015, Vol.25(1), pp.35-58 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1980-5381 ; DOI: 10.1590/0103-6351/1829

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil

Joaquim Carlos Racy ; Alvaro Alves de Moura Jr ; Bruno Falsarella ; Laura Gonçalves

Nova Economia, 01 August 2015, Vol.25(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0103-6351

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...