skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, V ; Price, M ; Notargiacomo, A ; Gottdiener, J ; Fletcher, R D ; Freis, E D

American heart journal, September 1985, Vol.110(3), pp.595-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2412429 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, Vasilios ; Price, Michael ; Notargiacomo, Aldo ; Gottdiener, John ; Fletcher, Ross D ; Freis, Edward D

American Heart Journal, 09/1985, Vol.110(3), pp.595-599 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(85)90080-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, Vasilios ; Price, Michael ; Notargiacomo, Aldo ; Gottdiener, John ; Fletcher, Ross D ; Freis, Edward D

American Heart Journal, 1985, Vol.110(3), pp.595-599 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(85)90080-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...