skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service quality delivery through Web sites: A critical review of extant knowledge

Zeithaml, Valarie ; Parasuraman, A ; Malhotra, Arvind

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 2002, Vol.30(4), p.362 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service quality delivery through web sites: a critical review of extant knowledge

Zeithaml, Valarie A. ; Parasuraman, A. ; Malhotra, Arvind

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall, 2002, Vol.30(4), p.362-375 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-0703

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service quality delivery through web sites: A critical review of extant knowledge

Zeithaml, Valarie ; Parasuraman, A. ; Malhotra, Arvind

Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, Vol.30(4), pp.362-375 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1177/009207002236911

Toàn văn sẵn có

4
Service Quality Delivery through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service Quality Delivery through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge

Zeithaml, V. A. ; Parasuraman, A. ; Malhotra, A.

Journal of the Academy of Marketing Science, 10/01/2002, Vol.30(4), pp.362-375 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0092-0703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009207002236911

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...