skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy with partisan parties

Llavador, Humberto G; Solano - García, Angel

Journal of public economics, 2011, Vol.95(1), pp. 134-142 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy with partisan parties

Llavador, Humberto ; Solano - Garcia, Angel

The Journal of Public Economics, Feb, 2011, Vol.95(1-2), p.134(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy with partisan parties

Llavador, Humberto ; Solano - Garcia, Angel

The Journal of Public Economics, Feb, 2011, Vol.95(1-2), p.134(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

4
Immigration policy with partisan parties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy with partisan parties

Llavador, Humberto ; Solano-García, Angel

Journal of Public Economics, 2/2011, Vol.95(1-2), pp.134-142 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00472727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.09.011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy with partisan parties

Llavador, Humberto ; Solano-García, Angel

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(1), pp.134-142 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.09.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...