skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5+ and IL-13+ type 2 innate lymphoid cells

Klein Wolterink, Roel G J ; Serafini, Nicolas ; Van Nimwegen, Menno ; Vosshenrich, Christian A. J ; De Bruijn, Marjolein J W ; Fonseca Pereira, Diogo ; Veiga Fernandes, Henrique ; Hendriks, Rudi W ; Di Santo, James P

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 June 2013, Vol.110(25), pp.10240-5 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1217158110

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5⁺ and IL-13⁺ type 2 innate lymphoid cells

Wolterink, Roel G. J. Klein ; Serafini, Nicolas ; Van Nimwegen, Menno ; Vosshenrich, Christian A. J. ; De Bruijn, Marjolein J. W. ; Pereira, Diogo Fonseca ; Fernandes, Henrique Veiga ; Hendriks, Rudi W. ; Di Santo, James P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 June 2013, Vol.110(25), pp.10240-10245 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5⁺ and IL-13⁺ type 2 innate lymphoid cells

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(25), pp.10240-10245 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5⁺ and IL-13⁺ type 2 innate lymphoid cells

Wolterink, Roel G. J. Klein ; Serafini, Nicolas ; Van Nimwegen, Menno ; Vosshenrich, Christian A. J. ; De Bruijn, Marjolein J. W. ; Pereira, Diogo Fonseca ; Fernandes, Henrique Veiga ; Hendriks, Rudi W. ; Di Santo, James P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 June 2013, Vol.110(25), pp.10240-10245 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5+ and IL-13+ type 2 innate lymphoid cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5+ and IL-13+ type 2 innate lymphoid cells

Klein Wolterink, R. G. J. ; Serafini, N. ; van Nimwegen, M. ; Vosshenrich, C. A. J. ; de Bruijn, M. J. W. ; Fonseca Pereira, D. ; Veiga Fernandes, H. ; Hendriks, R. W. ; Di Santo, J. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/18/2013, Vol.110(25), pp.10240-10245 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1217158110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5+ and IL-13+ type 2 innate lymphoid cells

Klein Wolterink, Roel G J ; Serafini, Nicolas ; Van Nimwegen, Menno ; Vosshenrich, Christian A J ; De Bruijn, Marjolein J W ; Fonseca Pereira, Diogo ; Veiga Fernandes, Henrique ; Hendriks, Rudi W ; Di Santo, James P

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 June 2013, Vol.110(25), pp.10240-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23733962 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1217158110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...