skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational choice and attitudes toward welfare policy

Guy, Anat

British Journal of Social Work, Oct, 2011, Vol.41(7), p.1321-1339 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational choice and attitudes toward welfare policy

Guy, Anat

British Journal of Social Work, Oct, 2011, Vol.41(7), p.1321-1339 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational Choice and Attitudes toward Welfare Policy

Guy, Anat

British Journal of Social Work, 2011, Vol. 41(7), pp.1321-1339 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcr017

Toàn văn sẵn có

4
Vocational Choice and Attitudes toward Welfare Policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational Choice and Attitudes toward Welfare Policy

Guy, A.

British Journal of Social Work, 10/01/2011, Vol.41(7), pp.1321-1339 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcr017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...