skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

Lemaire, Denise ; Barbosa, Theoliz ; Rihet, Pascal; Rihet, Pascal (Editor)

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2011007500142

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

Lemaire, D ; Barbosa, T ; Rihet, P

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 May 2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2011007500142

Toàn văn sẵn có

3
Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

Lemaire, D. ; Barbosa, T. ; Rihet, P.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 05/2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0100-879X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2011007500142

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

Lemaire, D ; Barbosa, T ; Rihet, P

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, May 2012, Vol.45(5), pp.376-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 22030866 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

D. Lemaire ; T. Barbosa ; P. Rihet

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 May 2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

D. Lemaire ; T. Barbosa ; P. Rihet

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 May 2012, Vol.45(5), pp.376-385 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...