skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Davis, Andrew ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony

Management Science, Jan 2011, Vol.57(1), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do auctioneers pick optimal reserve prices?(Report)

Davis, Andrew M. ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M.

Management Science, 2011, Vol.57(1), p.177(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287/mnsc.1100.1258

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Management Science, 2011, Vol.57(1), p.177-192 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: 10.1287/mnsc.1100.1258

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do auctioneers pick optimal reserve prices?

Davis, Andrew M; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M

Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2011, Vol.57(1), pp. 177-192 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0025-1909

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Davis, Andrew M. ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M.

Management Science, 1 January 2011, Vol.57(1), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Davis, Andrew M. ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M.

Management Science, 1 January 2011, Vol.57(1), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Davis, Andrew M. ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M.

Management Science, 1 January 2011, Vol.57(1), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

8
Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Auctioneers Pick Optimal Reserve Prices?

Davis, Andrew M. ; Katok, Elena ; Kwasnica, Anthony M.

Management Science, 01/2011, Vol.57(1), pp.177-192 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1100.1258

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...