skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization

López , Félix A. ; Gázquez , Manuel ; Alguacil , Francisco José ; Bolívar , Juan Pedro ; García-Díaz , Irene ; López-Coto , Israel

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.192(1), pp.234-245 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization.(Report)

Lopez, Felix A. ; Gazquez, Manuel ; Alguacil, Francisco Jose ; Bolivar, Juan Pedro ; Garcia - Diaz, Irene ; Lopez - Coto, Israel

Journal of Hazardous Materials, August 15, 2011, Vol.192(1), p.234(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

3
Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization

López, Félix A. ; Gázquez, Manuel ; Alguacil, Francisco José ; Bolívar, Juan Pedro ; García-Díaz, Irene ; López-Coto, Israel

Journal of Hazardous Materials, 5/2011 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.05.010

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization

López, Félix A ; Gázquez, Manuel ; Alguacil, Francisco José ; Bolívar, Juan Pedro ; García-Díaz, Irene ; López-Coto, Israel

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.192(1), pp.234-245 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: physico-chemical and radiological characterization

López, Félix A ; Gázquez, Manuel ; Alguacil, Francisco José ; Bolívar, Juan Pedro ; García-Díaz, Irene ; López-Coto, Israel

Journal of hazardous materials, 15 August 2011, Vol.192(1), pp.234-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21641111 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...