skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Denaturation of Maltodextrin Glucosidase Studied by Differential Scanning Calorimetry, Circular Dichroism, and Turbidity Measurements

Goyal, Megha ; Chaudhuri, Tapan K ; Kuwajima, Kunihiro; Sanchez-Ruiz, Jose M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115877 ; PMCID: 4280130 ; PMID: 25548918

Toàn văn sẵn có

2
Irreversible Denaturation of Maltodextrin Glucosidase Studied by Differential Scanning Calorimetry, Circular Dichroism, and Turbidity Measurements
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Denaturation of Maltodextrin Glucosidase Studied by Differential Scanning Calorimetry, Circular Dichroism, and Turbidity Measurements

Goyal, Megha ; Chaudhuri, Tapan K. ; Kuwajima, Kunihiro; Sanchez-Ruiz, Jose M.

PLoS ONE, 12/30/2014, Vol.9(12), p.e115877 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0115877

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible denaturation of maltodextrin glucosidase studied by differential scanning calorimetry, circular dichroism, and turbidity measurements

Goyal, Megha ; Chaudhuri, Tapan K ; Kuwajima, Kunihiro

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e115877 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25548918 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115877

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible denaturation of maltodextrin glucosidase studied by differential scanning calorimetry, circular dichroism, and turbidity measurements

Megha Goyal ; Tapan K Chaudhuri ; Kunihiro Kuwajima

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(12), p.e115877 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115877

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Denaturation of Maltodextrin Glucosidase Studied by Differential Scanning Calorimetry, Circular Dichroism, and Turbidity Measurements

Goyal, Megha ; Chaudhuri, Tapan ; Kuwajima, Kunihiro

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e115877 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115877

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...