skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Independent Society: Poland under Martial Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives: Global, Local, Political, 07/1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0304-3754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/030437549001500306

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives, Jul 1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03043754 ; E-ISSN: 21633150 ; DOI: 10.1177/030437549001500306

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives: Global, Local, Political, July 1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437549001500306

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...