skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy

Romano, A. ; Petrarca, M. ; Favetta, M. ; Summa, S. ; Castelli, E.

Gait & Posture, 2017, Vol.57, p.39 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0966-6362 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.07.104

Toàn văn sẵn có

2
Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy

Romano, A. ; Petrarca, M. ; Favetta, M. ; Summa, S. ; Castelli, E.

Gait & Posture, 09/2017, Vol.57, S3, p.39 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.104

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy

Romano, A ; Petrarca, M ; Favetta, M ; Summa, S ; Castelli, E

Gait & Posture, September 2017, Vol.57, pp.39-39 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.07.104

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...